خانه / درخواست دعوتنامه از انجمن

درخواست دعوتنامه از انجمن

Nomo(Necesa)

Familia Nomo (Necesa)

VirinoViro

Naskiĝ-dato (Necesa)

Ret-poŝta Adreso (Necesa)

Urbo, Lando

Nacieco, Lando

Telefon-Numero

Poŝta Adreso

[File PersonaBildo]

[File PasportaBildo]

Skribu ajnan necesan noton aŭ komenton (ekz. via manĝo-plano, dieto, loĝado kaj aliaj konsiderindaj aferoj).