زمانبندی IREK4

ساعت   Horo برنامه                                                                                                             Programo
9: 00 – 9: 30 ـ پذیرش و پذیرایی – Akcepto kaj Regalo
9: 30 – 9: 45

 

(Inaŭguro)

ـ قرائت قرآن به اسپرانتو

ـ سرود جمهوری اسلامی

ـ سرود اسپرانتو

ـ پخش تیزر کنگره

– Preĝo

– Iran-himno

– Eo- himno

– Prezent-filmeto

9: 45 – 10: 00 ـسلام نمایندگان استانی – Salutvorto
10: 00 – 10: 10 ـ گزارش هیات مدیره انجمن IREA– raporto(S-ro A. Khosroabadi)
10:10 – 10: 35 ـVortetaro Prelego: (S/d-ro H. Sufi)
10: 35 – 10: 55 ـ سفر به اوگاندا Vojaĝ-raporto: (S/d-ro K. Sayadpour)
10: 55 – 11: 15 ـ داستان‌خوانی Librolego: (S-ro A. Fekri)
11: 15 – 11: 35 – Labor-fako de iranaj virinoj Prelego: (S/d-inoZ. Karimi)
11: 35 – 12: 00 – MK10 Kongres-raporto:(S-ino N. Solat)
12: 00 – 12:30 ـ یو می هو تراپی Prelego: (S-ro Gh. Azarhushang)
12: 30 – 13: 00 ـ حراج Akacio (S-ro K.Sayadpour)
13: 00 – 14: 00 –  نهار و استراحت Paŭzo kaj tagmanĝo
14: 00 – 14: 30 ـ برنامه هنری Art-amuzaĵo
14: 30 – 14: 50 ـ Paroliga sesio (S-ino N. Solat)
14: 50 – 15: 10 – Kiel naciaj lingvoj povas pliriĉigi Esperanton? Prelego: (S-ro A. R. Mamduhi)
15: 10 – 15: 30 احیاء سازمان جوانان و برنده مسابقه ادبی (S/d-ro H. Sufi)
15: 30 – 16: 00 ـ شعرخوانی Poemlego: (S-ino M. Nezami)
16: 00 – 16: 30

 

اختتامیه: تقدیم لوح تقدیر، عکس دسته جمعی Finiĝo: Dankado, Fotado