آموزگاران مورد تایید انجمن بین‌المللی اسپرانتو و انجمن آموزگاران اسپرانتودان ایران

آموزگاران مورد تایید انجمن بین‌المللی اسپرانتو و انجمن آموزگاران اسپرانتودان ایران

آموزگاران مورد تایید انجمن بین‌المللی اسپرانتو و انجمن آموزگاران اسپرانتودان ایران 150 150 Simin Emrani

لیست اول: آموزگاران مورد تایید انجمن بین‌المللی اسپرانتو ILEI از این قرار است:

۱- سیمین عمرانی ۲- احمدرضا ممدوحی ۳- حمزه شفیعی ۴- شلر کریمی

لیست دوم: آموزگاران مورد تایید انجمن آموزگاران اسپرانتو در ایران (شاخه کشوری):

۱- نیره ابراهیم پور ۲- محمود میربزرگی ۳- علی اصغر کوثری

۴- سعید برهانی  ۵- الهام خانیان ۶- رضا ترابی ۷- اکبر صداقت

خطا: فرم تماس پیدا نشد.