اسپرانتودانان لهستانی در ایران

اسپرانتودانان لهستانی در ایران

اسپرانتودانان لهستانی در ایران 150 150 Simin Emrani

دیدار با اسپرانتودانان لهستانی ۱۶ آبان ۱۳۹۶ در دفتر انجمن اسپرانتو به همراه برخی دیگر از دوستان اسپرانتودان و مسئولین انجمن.