اسپرانتو در دانشگاه پیام نور

اسپرانتو در دانشگاه پیام نور

اسپرانتو در دانشگاه پیام نور 150 150 Simin Emrani

دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 

همایش آشنایی و کلاسهای آزاد آموزش زبان جدید و بین المللی اسپرانتو. ۱۶ آبان ۱۳۹۶

مشاور: مهندس احمدرضا ممدوحی سرنماینده سازمان جهانی اسپرانتو در ایران

آدرس: انتهای اتوبان شهید همت غربی (شهید خرازی) بعد از داشنگاه علوم انتظامی، شهرک شهید باقری ضلع شمالی شهرداری منطقه ۲۲، دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران

و به دنبال آن، برگزاری کلاس از شنبه ۴ آذر ١٣٩٦، ساعت ٣:٣٠ تا ٥:٣٠ روزهاي شنبه و چهارشنبه هر هفته