برگزاری اولین مسابقه ادبی شاخه جوانان اسپرانتیست

برگزاری اولین مسابقه ادبی شاخه جوانان اسپرانتیست

برگزاری اولین مسابقه ادبی شاخه جوانان اسپرانتیست 150 150 Simin Emrani

شاخه جوانان اسپرانتودان ایران که در سال گذشته به همت دکتر حامد صوفی و تنی چند از جوانان اسپردانتودان شکل گرفت، امسال به کمک انجمن اسپرانتوی ایران اقدام به برگزاری مسابقه ادبی نمود. از میان 9 اثر ارسالی و داوری پیشکسوتان ادبی انجمن، دکتر کیهان صیادپور و مهندس احمدرضا ممدوحی جایزه مقاله برتر به آقای علی مرادی اسپرانتودان کرجی اختصاص یافت. 

   

خطا: فرم تماس پیدا نشد.