برگزاری ترم زمستانی دوره پایه آموزش اسپرانتو

برگزاری ترم زمستانی دوره پایه آموزش اسپرانتو

برگزاری ترم زمستانی دوره پایه آموزش اسپرانتو 150 150 Simin Emrani

انجمن اسپرانتوی ایران برگزار می‌کند: آموزش دوره پایه اسپرانتو

روزهای پنجشنبه ساعت ۱۷،

اولین جلسه برگزاری: ۱۷ دیماه ۱۳۹۴

کتاب: آموزش اسپرانتو به روش مستقیم در ۲۲ درس

مدت دوره: ۳/۵ ماه، شهریه ۱۵۰ هزار تومان

مدرس: آقای امیر فکری

خطا: فرم تماس پیدا نشد.