تغییرات موسسه سبزاندیشان

تغییرات موسسه سبزاندیشان

تغییرات موسسه سبزاندیشان 150 150 Simin Emrani

اطلاعیه: طبق قوانین سازمان جهانی اسپرانتو تمامی انجمن‌های رسمی اسپرانتو در کشورهای گوناگون که شاخه کشوری آن سازمان به شمار می‌آیند موظف به ثبت یک واحد قانونی در کشور خود نیز می‌باشند. از این رو در سال 1375 به همت آقایان رضا ترابی، عباس خسروآبادی، عباس باغستانی، خانم زهرا کریمی موغاری و خانم فریبا نوری مجد موسسه سبزاندیشان به شماره 9085 تاسیس و در سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  به ثبت رسید.

هیات مدیره: آقای رضا ترابی مدیر عامل، خانم زهرا کریمی موغاری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عباس خسرو آبادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره قبول سمت نمودند

لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 96/2/4 (ثبت در روزنامه رسمی شماره 21059 مورخ 96/4/10) تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و آقایان سروش محمدزاده، حمزه شفیعی، احمدرضا ممدوحی، کیهان صیادپور و خانم نازی صولت در زمره شرکاء و مدیران موسسه قرار گرفتند. برگزاری همایش و سمینارهای مربوط به زبان اسپرانتو نیز جزو مواد الحاقی در اساسنامه قرار گرفت

خطا: فرم تماس پیدا نشد.