اطلاعیه: تغییر آدرس دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

اطلاعیه: تغییر آدرس دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

اطلاعیه: تغییر آدرس دفتر انجمن اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

اطلاعیه:

به این وسیله به اطلاع می رساند دفتر انجمن اسپرانتوی ایران به دلیل جابجایی تا اطلاع ثانوی از پذیرش حضوری مراجعان گرامی معذور می باشد. آدرس جدید دفتر اطلاع رسانی خواهد شد. لذا دوستان محترم می توانند با آدرس اینترنتی انجمن info@espero.ir مکاتبه نمایند.