دیدار با یک پیش‌کسوت

دیدار با یک پیش‌کسوت

دیدار با یک پیش‌کسوت 150 150 IREA

Estimataj
S-ino Molud Sagafian – pionira E-istino loĝanta en Usono- ĵaude la 7-an de majo (17-an de Ordibeheŝto) cheestos en la oficejo de la asocio. S-ino Sagafin, Honora Membro de IREA, estas unu el la plej eminentaj pioniroj de nia movado kaj dum longaj jaroj instruadis nian karan lingvon. IREA invitas ĉiujn esperantistojn, precipe ĉiuj karaj pioniroj de nia movado, por partopreni en tiuĉi kunveno.

دوستان گرامی،
سرکار خانم ثقفیان، از پیشگامان جنبش اسپرانتو در ایران و عضو افتخاری انجمن اسپرانتوی ایران، که ساکن امریکا هستند، چند روزی است که به ایران مسافرت نموده اند. فرصتی دست داده است تا برای ساعاتی محدود در محضر ایشان به گپ و گفت و گو بنشینیم. به همین منظور نشستی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در دفتر انجمن اسپرانتو برگزار میشود که بدینوسیله از اسپرانتودانان و اسپرانتودوستان گرامی، بویژه عزیزان پیش کسوت در جنبش اسپرانتوی ایران دعوت میشود تا در این نشست حضور یابند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.