زادروز تولد دکتر زامنهوف

زادروز تولد دکتر زامنهوف

زادروز تولد دکتر زامنهوف 150 150 Simin Emrani

ممراسمی در دفتر انجمن اسپرانتوی ایران روز پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴ساعت ۱۵ به مناسبت زادروز دکتر زامنهوف بنیانگذار زبان جهانی اسپرانتو و روز کتاب اسپرانتو برگزار خواهد شد.

ZT

خطا: فرم تماس پیدا نشد.