سخنرانی اسفندماه ۹۴

سخنرانی اسفندماه ۹۴

سخنرانی اسفندماه ۹۴ 150 150 Simin Emrani

IREK II a (130)برگزاری سخنرانی اسفند ماه ۱۳۹۴

سخنران: آقای محمدرضا ممدوحی

Vikilibroj: Vivaj kunverkoj

محل: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران
زمان: شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴
ساعت: ۱۷

خطا: فرم تماس پیدا نشد.