سخنرانی بهمن ماه انجمن اسپرانتو

سخنرانی بهمن ماه انجمن اسپرانتو

سخنرانی بهمن ماه انجمن اسپرانتو 150 150 Simin Emrani

 

انجمن اسپرانتو برگزار می‌کند:

 

موضوع: اوگاندا

تاریخ: 9 بهمن ماه 1395

سخنران: دکتر کیهان صیادپور

ساعت: 17

مکان: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

خطا: فرم تماس پیدا نشد.