سخنرانی بهمن ماه ۱۳۹۴

سخنرانی بهمن ماه ۱۳۹۴

سخنرانی بهمن ماه ۱۳۹۴ 150 150 Simin Emrani

سخنرانی بهمن ماه ۱۳۹۴ گسترش اسپرانتو در تایوان.
سخنران: آقای رضا خیرخواه
محل: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران
زمان: شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴
ساعت: ۱۷

خطا: فرم تماس پیدا نشد.