سخنرانی دیماه ۱۳۹۴

سخنرانی دیماه ۱۳۹۴

سخنرانی دیماه ۱۳۹۴ 150 150 Simin Emrani

سخنرانی دیماه ۱۳۹۴ : شنبه ۱۲ دیماه ساعت ۱۷ دفتر انجمن اسپرانتوی ایران .
موضوع: اتیوپی

سخنران: دکتر کیهان صیادپور

حضور هم آرمان عزیز را گرامی می‌داریم.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.