شرکت‌کنندگان در کنگره هفتم

شرکت‌کنندگان در گلگشت

  1. نازی صولت
  2. حمید بابادی عکاشه

 

شرکت‌کنندگان در کنگره

  1. حمزه شفیعی
  2. سیمین عمرانی
  3. علی‌اصغر کوثری
  4. نازی صولت
  5. عباداله مقدسی
  6. حمید بابادی عکاشه