ششمین پادکست اسپرانتو

ششمین پادکست اسپرانتو

ششمین پادکست اسپرانتو 150 150 surush

پادکست‌های رادیویی اسپرانتو، مجلات شنیداری دوزبانه فارسی و اسپرانتو هستند که با تلاش دوستانی در داخل و خارج از کشور به صورت ماهانه منتشر می‌شوند.
ششمین شماره پادکست اسپرانتو منتشر شد.