طبیعت ایران

طبیعت ایران

طبیعت ایران 150 150 Simin Emrani

جلسه سخنرانی ماهیانه انجمن اسپرانتوی ایران

موضوع: طبیعت ایران

سخنران: دکتر کیهان صیادپور

مکان: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

تاریخ و ساعت: شنبه 4 شهریور 1396، ساعت : 18

خطا: فرم تماس پیدا نشد.