عصر آشنایی

عصر آشنایی

عصر آشنایی 150 150 Simin Emrani

بیست و یکم تیرماه 1396دیدار دوستان اسپرانتیست در دفتر انجمن با اسپرانتودان امریکایی بنیامین کفیاچن و همسر ایشان خانم آمنه حسنوا. بنیامین دانشجوی زبان و ادبیات زبان فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد است. دیداری بسیار گرم و دلپذیر. گفتگو در زمینه فعالیت و همکاری با انجمن از جمله مواردی بود که امیدواریم هرچه زودتر آغاز گردد. نگاه شما را به تصاویر این دیدار دعوت می‌کنیم.

   

خطا: فرم تماس پیدا نشد.