مکاتبه با نوآموزان ژاپنی

مکاتبه با نوآموزان ژاپنی

مکاتبه با نوآموزان ژاپنی 150 150 IREA

یکی از بهترین روشها برای تمرین و بکارگیری آموخته‌های زبانی، مکاتبه با فراگیران آن زبان در سایر کشورها است. در چنین حالتی، زبانی که در حال آموخته شدن است به عنوان تنها زبان مشترک بین افراد به کار گرفته شده و به این ترتیب آموخته‌ها رد و بدل می‌شوند و سطح زبان هر دو طرف توسعه می‌یابد. انستیتوی اسپرانتوی ژاپن بخشی به نام “خدمات مکاتبه‌ای” راه‌اندازی کرده است تا بین نوآموزان اسپرانتو در ژاپن با افرادی در سایر کشورها پیوند مکاتبه‌ای برقرار کرده و به فراگیری زبان و همچنین توسعه و گسترش صلح جهانی کمک نماید. علاقه‌مندانی که مایل هستند با زبان‌آموزان ژاپنی مکاتبه داشته باشند کافیست یک نامه درخواست با محتوی معرفی خودشان به زبان اسپرانتو به آدرس انستیتوی اسپرانتوی ژاپن که در زیر درج شده است ارسال نمایند.

Koresponda servo de Japana Esperanto- Instituto
Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3
Tokio, Japanio

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.