همایش روز کتاب اسپرانتو

همایش روز کتاب اسپرانتو

همایش روز کتاب اسپرانتو 150 150 ReTo

همایش روز کتاب اسپرانتو

(زبان بین‌المللی)

سخنرانی

نمایش

پرسش و پاسخ

نمایشگاه کتاب و مطبوعات

زمان: روز ۵ شنبه ۲۶ آذرماه

مکان: سالن همایش بانک صادرات مرکز –  رشت

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.