پیام یونسکو

پیام یونسکو

پیام یونسکو 150 150 Simin Emrani

پیام یوسنکو را به زبان اسپرانتو بخوانید 

دومین شماره فصلنامه پیام یونسکو منتشر شد. در شماره‌های یک و دو این فصلنامه ترجمه مقاله‌هایی از اسپرانتودان فعال آقای مهندس حمزه شفیعی و آقای ساعد عباسی درج شده است.
آدرس لینک دریافت این شماره و شماره قبلی: http://www.uea.org/revuoj/unesko_kuriero