کلاسهای آموزش اسپرانتو در دفتر جبهه سبزایران

کلاسهای آموزش اسپرانتو در دفتر جبهه سبزایران

کلاسهای آموزش اسپرانتو در دفتر جبهه سبزایران 150 150 ReTo

کلاسهای آموزش اسپرانتو در دفتر جبهه سبزایران

با توجه به ابراز علاقه مدیریت جبهه سبز ایران موسسه

سبزاندیشان بزودی کلاسهای آموزش اسپرانتو برای اعضای این تشکل زیست محیطی فراگیر را در محل دفتر آن   (بزرگراه رسالت نرسیده به سید خندان پارک آزادگان) برگزار خواهد نمود

تلفن دفتر جبهه سبز ایران : ۸۷۵۴۲۶۶