یک روز تاریخی – اسپرانتو در لیست میراث معنوی لهستان

یک روز تاریخی – اسپرانتو در لیست میراث معنوی لهستان

یک روز تاریخی – اسپرانتو در لیست میراث معنوی لهستان IREA

روز ۲۹ آبان سال ۱۳۹۳ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۴) پروفسور ماگروش امیلانوسکا (Małgorzata Omilanowska)، وزیر فرهنگ و میراث ملی لهستان، قرار گرفتن زبان اسپرانتو در لیست “میراث فرهنگی معنوی لهستان” را تصویب نمود.

این امر نتیجه تلاشهایی است که توسط ادموند ویتبراد (Edmund Widttbrodt)، عضو مجلس سنای لهستان، و آقای کازیمیرز کرزیزاک (Kazimierz Krzyżak)، عضو هیئت رئیسه انجمن اسپرانتوی اروپای دموکراتیک لهستان صورت گرفته است.

این موفقیت فعلی، پیش شرط اولیه برای پیشنهاد قراردادن اسپرانتو در لیست “میراث فرهنگی غیر ملموس معنوی بشریت” توسط یونسکو است.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.