نمايشگاه

تازه‌های اسپرانتو در ایران

تازه‌های اسپرانتو در ایران 150 150 IREA

اصفهان: به زودی اسپرانتودانان اصفهان نشستی برای آشنایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی خود برگزار خواهند کرد. هماهنگی‌های اولیه در این خصوص صورت گرفته و خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد…

ادامه مطلب

اسپرانتو در نمایشگاه مطبوعات

اسپرانتو در نمایشگاه مطبوعات 150 150 ReTo

هم‌اندیش ارجمند، مقدم شما را در جشنواره‌ی مطبوعات سالن۱A گرامی می‌داریم مجله‌ی اسپرانتویی “پیام سبزاندیشان”  

ادامه مطلب

خطا: فرم تماس پیدا نشد.