سومین کنگره انجمن اسپرانتو ایران

IREK postero

شركت كنندگان IREK3

شرکت کنندگان IREK3

۱- Mohammdzadeh. S

۲- Fahmi. M

۳- Emrani. S

۴- Moghaddasi. E

۵- Mamduhi. B

۶- Sayadpour. K

۷- Seyfoddin. M

۸- Shafiee. H

۹- Solat. N

۱۰- Kousari. A

۱۱- Mohebbi. S

۱۲- Teymuri. S.F

۱۳- Esmaili. M

۱۴- Shafiee. B

۱۵- Shafiee. D

۱۶- Sufi. H

۱۷- Moradi. A

۱۸- Fekri. A. A

۱۹- Mirghadiri. M

۲۰- Hemmati. K

۲۱- Mohtashami-Nejhad. GH

۲۲- Mohaghegh. M

۲۳- Fazelzadeh. M

۲۴- Mamduhi. A.R

۲۵- Soleymani. S

۲۶- N. Zandi

۲۷- R. H.Hasanlu

۲۸- A. Etemadi

۳۰- A. Khosroabadi

۳۱- M Zargaripur

۳۲- A. Modabber

۳۳- A. Khanian

۳۴- R. Gholivand

۳۵- M. Gudarzi

۳۶- H. Meydani

زمانبندی IREK3

جمعه ۲۴ اردیبهشت 1395
پذیرش
نمایشگاه کتاب
تلاوت قرآن کریم
سرود جمهوری اسلامی
خوشامدگویی
سلام رئیس انجمن اسپرانتو ایران
سلام‌ها و  پیامهای دریافتی
سلام مهمانان
سلام نمایندگان استانی
سرود امید
گزارش هیات مدیره
استراحت و پذیرایی
نمایشگاه کتاب
عضوپذیری نهادهای اسپرانتویی
برنامه‌های هنری
عصر آشنایی (خاطره، شعر، …)