مجریان IREK5

مجری برگزاری کنگره ملی اسپرانتوی ایران موسسه سبزاندیشان (انجمن اسپرانتوی ایران) می باشد.