اعضای انجمن اسپرانتوی ایران، کمیته جدید خود را انتخاب کردند

اعضای انجمن اسپرانتوی ایران، کمیته جدید خود را انتخاب کردند

اعضای انجمن اسپرانتوی ایران، کمیته جدید خود را انتخاب کردند 150 150 Hamzeh

با اتمام دوره فعالیت سه ساله کمیته فعلی انجمن، انتخابات به منظور تعیین کمیته جدید در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار گردید. طبق اساسنامه انجمن، به ازای هر پنج نفر اعضای انجمن، یک نفر عضو کمیته انتخاب می‌شود. حداکثر تعداد اعضای کمیته بیست نفر و حداقل آن 5 نفر است. از آنجا که تعداد اعضای انجمن در زمان برگزاری انتخابات 23 نفر بود، لذا کمیته پنج نفره‌ای از میان 8 نفر کاندیدای عضویت توسط اعضای انجمن انتخاب گردید.
پنج نفر اعضای جدید کمیته انجمن به ترتیب تعداد آرای کسب نموده، افراد زیر هستند.
1- آقای کیهان صیادپور
2- آقای سروش محمدزاده
3- آقای حامد صوفی
4- آقای علی مرادی
5- آقای حمید بابادی عکاشه
کمیته جدید از ابتدای خردادماه کار خود را رسما آغاز می‌نماید.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.