اعضای کمیته

هیات مدیره انجمن اسپرانتو ایران

۱- کیهان صیادپور،
۲- احمدرضا ممدوحی،
۳- اکبر فکری،
۴- سیمین عمرانی،
۵- علی اصغر کوثری،
۶- نازی صولت،
۷- حامد صوفی،
۸- عباس خسروآبادی،

چارت مصوب سازمانی: هیات مدیره

خانم نازی صولت: ریاست انجمن

آقای دکتر کیهان صیادپور و آقای امیر فکری: معاونت ۱و ۲

خانم سیمین عمرانی: حسابدار

آقای عباس خسروآبادی: دبیر انجمن (منشی)