اعضای کمیته

دوره سه‌ساله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
اعضای کمیته: 

۱- محمدجواد بیات
۲- حمزه شفیعی
۳- کیهان صیادپور
۴- امیر فکری
۵- شلر کریمی
۶- علی‌اصغر کوثری
۷- صلاح محمدپور
۸- سروش محمدزاده
۹- احمدرضا ممدوحی

اعضای هیات رئیسه:

رپیس: دکتر کیهان صیادپور

نایب رییس: سروش محمدزاده، علی اصغر کوثری

دبیر انجمن: شلر کریمی

حسابدار: حمزه شفیعی

هیات مدیره انجمن اسپرانتو ایران

دوره سه ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۰

اعضای کمیته:

۱- کیهان صیادپور،
۲-  سروش محمدزاده،
۳- حامد صوفی،
۴- علی مرادی،
۵- حمید بابادی عکاشه،

چارت مصوب سازمانی: هیات مدیره

آقای دکتر کیهان صیادپور : ریاست انجمن

آقای دکتر حامد صوفی: معاونت

آقای حمزه شفیعی: حسابدار

آقای علی مرادی: دبیر انجمن (منشی)

 

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.