آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه 97

آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه 97

آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه 97 150 150 Simin Emrani

سخنرانی و دیدار مهر ماه 97، در انجمن اسپرانتوی ایران به مناسبت سیزدهمین سالگرد برگزاری این برنامه

سخنران آقای دکتر صیادپور،

موضوع: آزمون بین المللی اسپرانتو،

یکشنبه 8 مهر ماه 97، ساعت 5 بعداز ظهر .

آدرس: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران

خطا: فرم تماس پیدا نشد.