آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه ۹۷

آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه ۹۷

آزمون بین‌المللی، سخنرانی مهرماه ۹۷ 150 150 Simin Emrani

سخنرانی و دیدار مهر ماه ۹۷، در انجمن اسپرانتوی ایران به مناسبت سیزدهمین سالگرد برگزاری این برنامه

سخنران آقای دکتر صیادپور،

موضوع: آزمون بین المللی اسپرانتو،

یکشنبه ۸ مهر ماه ۹۷، ساعت ۵ بعداز ظهر .

آدرس: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران