سخنرانی آبان‌ماه 1395

سخنرانی آبان‌ماه 1395

سخنرانی آبان‌ماه 1395 150 150 Simin Emrani

روز شنبه 8‌ آبان سخنرانی دکتر صیادپور .

موضوع: از بیابان‌های مراکش تا استپ‌های قزاقستان

محل: دفتر انجمن اسپرانتو

ساعت: 18

خطا: فرم تماس پیدا نشد.