سخنرانی خرداد ماه 1396

سخنرانی خرداد ماه 1396

سخنرانی خرداد ماه 1396 150 150 Simin Emrani

برگزاری سخنرانی خرداد ماه از سری برنامه‌های انجمن اسپرانتوی ایران

زمان: سه شنبه 2 خرداد  1396، ساعت 17

سخنران: آقای امیر فکری

موضوع: آخرین کلام مشاهیر پیش از مرگ

مکان: دفتر  انجمن اسپرانتوی ایران

خطا: فرم تماس پیدا نشد.