سخنرانی دی ماه انجمن

سخنرانی دی ماه انجمن

سخنرانی دی ماه انجمن 150 150 Simin Emrani

 سخنرانی دی ماه انجمن اسپرانتو:

تاریخ: 23 دی ماه 1395، سخنران: مهندس احمدرضا ممدوحی موضوع: آموزش اسپرانتو به روش نوین، مکان: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران، ساعت: 17 

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.