کنگره اسپرانتو ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

 در روز 15 اردیبهشت 1396 چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران در سالن همایش سرامحله سازمان برنامه شمالی با حضور جمعی از اسپرانتودانان سراسر ایران از ساعت 9 صبح کار خود…

ادامه مطلب

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران در تاریخ 15 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. هنوز برای ثبت نام فرصت باقی است. آدرس محل برگزاری را نیز در صفحه ثبت نام خواهید…

ادامه مطلب

برگزاری سومین کنگره اسپرانتوی ایران

برگزاری سومین کنگره اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

سومین کنگره ملی اسپرانتوی ایران به مناسب صدسال جنبش اسپرانتو در ایران، در تاریخ 24 اردیبهشت 1395 با حضور 50 نفر از اسپرانتودانان داخلی در تهران سرامحله‌ی قائم مقام ـ سنایی…

ادامه مطلب

خطا: فرم تماس پیدا نشد.