برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

 در روز 15 اردیبهشت 1396 چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران در سالن همایش سرامحله سازمان برنامه شمالی با حضور جمعی از اسپرانتودانان سراسر ایران از ساعت 9 صبح کار خود را آغاز نمود. نقطه عطف این همایش حضور تعداد بیشتری از جوانان اسپرانتیست به نسبت سالهای گذشته، مسابقه مقاله نویسی و اعلام نفر برتر و برگزاری حراج کتاب و مجلات اسپرانتو بود که با استقبال عموم مواجه شد. اینک به تصاویری در این زمینه توجه بفرمایید.  کنگره راس ساعت 17 به کار خود خاتمه داد. شرح بیشتر این همایش را در شماره بهاری مجله پیام سبزاندیشان خواهید خواند

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.